Domovní řád

DOMOVNÍ ŘÁD

pro bytový dům Primátorská 779 / 30, Praha 8 – Libeň platný ke dni 1.5.2016

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

Tento domovní řád má přispět k tomu, aby byla budova řádně užívána a udržována na požadované úrovni a aby bylo zabráněno jejímu poškozování a znehodnocování. Dodržováním zásad tímto řádem vyhlášených je možno předcházet škodám, zajistit bezpečnost při užívání budovy a snižovat náklady při její údržbě a opravách. Ustanovení tohoto domovního řádu, který je přílohou Nájemní smlouvy podepsané mezi nájemcem a pronajímatelem, jsou závazná pro všechny osoby, které užívají jednotky, společné prostory a zařízení v budově, tzn. pro nájemce jednotek a členy jejich domácností a pro všechny osoby, jimž nájemce jednotky umožní vstup do budovy (dále jen „nájemce jednotky“).

II. ZÁKLADNÍ POJMY

Jednotlivé pojmy a definice jsou přesně popsány v jednotlivých zákonech a vyhláškách. Z důvodu eliminace případných sporů v budoucnosti je vhodné z těchto dokumentů nejdůležitější pojmy uvést. 1. Bytem (jednotkou) se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou částí domu, tvoří obytný prostor a jsou určeny a užívány k účelu bydlení a které užívá nájemce na základě smlouvy o nájmu bytu. 2. Bytovým domem (dům) se rozumí nemovitost zapsaná v Katastrálním úřadu Praha  - město, LV 1725, k.ú.Libeň, č.p.779, parc.č. 161 na adrese Primátorská 779/30 jako celek. 3. Nebytové prostory jsou jednotlivé místnosti nebo soubory místností, které jsou určeny k jiným účelům, než k bydlení. Nebytovými prostory nejsou příslušenství bytu a společné prostory (části) domu.     4. Společnými částmi domu jsou části domu určené pro společné užívání, zejména základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodby, komíny, STA, rozvody tepla a teplé vody, kanalizace, plynu a elektřiny, a to i když jsou umístěny mimo dům. 5. Sklepní kóje jsou další pronajímatelné prostory v bytovém domě. 6. Oprávněná osoba je buď osoba vlastnící dům, nájemce nebo osoba žijící s ním ve společné domácnosti nebo jiná osoba podle obecně závazných předpisů.

III. DENNÍ ŘÁD

  1. V době od 22.00 hod. do 7.00 hod musí být dodržován noční klid. V této době není dovoleno hrát na hudební nástroje, používat vysavače a jiná hlučná zařízení a přístroje (např. vrtačky), hlučně zpívat, hlučně se bavit a způsobovat větší hluk. V této době je žádoucí používat televizní, rozhlasové nebo jiné audio přístroje tak, aby jejich zvuk nepronikal do okolních bytů. V této době nelze též používat hlučné domácí elektrospotřebiče, zvláště pak v případech, kdy jejich umístění a vyvážení je zdrojem většího hluku. Uživatelé bytu jsou odpovědni i za hluk, který mohou způsobovat s nimi žijící zvířata (štěkání, vytí apod.) a podle okolností tomu zabránit.
  2. Hlučné práce mohou být prováděny pouze v pracovní dny od 7:00 do 18:00 hod., přičemž nájemník jednotky je povinen zajistit, aby byly všechny hlučné práce soustředěny do krátkého časového období.  Hlučné práce prováděné v jednotce déle než 5 dnů v jednom kalendářním roce jsou považovány za obtěžování hlukem v míře nepřiměřené místním poměrům, které podstatně omezuje obvyklé užívání sousedních jednotek.
  3. Nájemník každého bytu má právo na jeden klíč nebo čip ke každé ze společných uzamykatelných prostor (sklepní kóje) s výjimkou prostor, do nichž je vstup povolen pouze majiteli nebo jiným osobám se souhlasem majitele (technická místnost, střecha). Společné prostory nesmí sloužit ke skladování nepotřebných věcí.
  4. Běžný úklid společných prostor budovy a bezprostředního okolí domu zajišťuje osoba určená majitelem nemovitosti. Při mimořádných situacích, kdy uživatel jednotky znečistí společné prostory (při malování, stěhování apod.), je povinen neprodleně po ukončení prací odstranit způsobené znečištění. V opačném případě budou náklady na mimořádný úklid přeúčtovány nájemníkovi příslušného bytu.

IV. TECHNICKÝ PROVOZ BUDOVY

1. Majitel domu zabezpečuje správu a provoz budovy jako celku, vyjma činností stanovaných v Nařízení vlády č.308/2015 Sb.. Nájemce je povinen vyvinout veškerou možnou součinnost k zajištění funkčnosti bytového domu a jeho částí, příslušných revizí a kontrol, údržby, oprav a výměny vadných součástí. Tuto součinnost je nájemník povinen poskytnout i odborným osobám určených pronajímatelem. Výzva k součinnosti se provádí oznámením na vývěsní tabuli ve společných prostorech v přízemí minimálně 3 dny předem, vyjma havarijního stavu, kde součinnost je vyžadována okamžitě.       2. Mezi základní preventivní opatření k předcházení poruch patří: a. uvnitř bytu: - nepřetěžovat elektrickou instalaci používáním náročnějších spotřebičů, než  připouští norma a umožňuje technický stav elektroinstalace v bytě a v domě; - používat plynové spotřebiče (sporák) pouze takové, které jsou v dobrém technickém stavu, se spolehlivými uzávěry, pravidelně kontrolovat těsnost spojů; - pravidelně, alespoň 1x ročně protáčet uzávěry radiátorů, ventilů teplé a studené vody a uzávěrů přívodu vody do nádrže klozetové mísy, aby nedošlo k jejich znehybnění; - průběžně kontrolovat odkapávání vody z ventilů (baterií) a únik vody na klozetu (čeření hladiny); - udržovat minimální teplotu v bytech 18°C. b. ve společných prostorách domu: - dodržovat pravidla pro používání výtahu (zejména počet osob, používání výtahu samostatně pouze osobami staršími 10 let), nepřetěžovat výtah; - dodržovat pravidla protipožární ochrany; - dodržovat zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm ve všech společných prostorách domu; - udržovat všechny chodby, které slouží jako únikové cesty, tzn. všechny chodby v patrech s byty a vstupní prostory volné;  v těchto prostorách platí absolutní zákaz ukládání jakýchkoli předmětů (např. nábytku); - udržovat v domě pořádek a čistotu.

V. OPRAVY, HAVÁRIE, ZÁRUČNÍ OPRAVY, ÚDRŽBA

1. Nájemce je povinen nahlásit majiteli domu neprodleně veškeré závady v bytě a v domě, přičemž havarijní stav a jeho řešení je řešen níže. Toto nahlášení se nevztahuje úkony, které je nájemce povinen zabezpečovat sám v souladu s Nařízením vlády č.308/2015 Sb.. V případě, že rozsah těchto závad či oprav nebude zřejmé stanovit konkrétně, tj. zda závadu odstraňuje pronajímatel či nájemce, obrátí se nájemce k projednání způsobu odstranění závady na pronajímatele.

2. Havarijní stav je stav, který nesnese žádného odkladu a způsobuje další následné škody. Jedná se zejména o významný únik vody, plynu a výpadek elektřiny. V případě, že nájemník zjistí havarijní stav v bytě či společných prostorech domu je povinen bez zbytečného odkladu volat na příslušná telefonní čísla na havarijní služby na vývěsní tabuli ve společných částech domu v přízemí a zároveň tuto skutečnost nahlásit majiteli domu.

3. Dům je po celkové rekonstrukci, která byla ukončena v lednu roku 2016. Vzhledem k těmto skutečnostem je většina konstrukcí rozvodů materiálů a zařizovacích předmětů včetně movitého vybavení (pračky, lednice) v záruční době v délce min.24 měsíců.

VI. BEZPEČNOST A POŘÁDEK

1.  V zájmu bezpečnosti osob a majetku platí tyto zásady: a. Domovní vchodové dveře se důsledně zavírají a na noc zamykají. Do domu lze umožnit vstup pouze vlastním návštěvám, které bude uživatel bytu doprovázet již od vchodových dveří. Jiným osobám, které se nemohou přesně legitimovat, anebo hlásí návštěvu momentálně nepřítomného uživatele bytu, nelze vstup do domu umožnit.   Objednané návštěvy opravářů jsou buď očekávány objednatelem, anebo jsou vybaveny klíčem/ čipem, který jim zapůjčí majitel nebo uživatel bytu, pokud je objednavatelem. b. Nájemce nebo jiná oprávněná osoba je povinen veškerými zákonnými prostředky zabránit vzniku škody na svém majetku, majetku ostatních nájemníků a majetku majitele domu. V případě, že škoda již vznikla a nájemce zná souvislosti vzniku této škody, je povinen je sdělit majiteli bytového domu či příslušným orgánům. c. Každý uživatel bytu je povinen dodržovat obvyklá pravidla bezpečnosti a protipožární ochrany, zejména při manipulaci s elektrickými a plynovými spotřebiči. d. Za bezpečnost a chování nezletilých dětí odpovídají jejich zákonní zástupci, kteří děti poučí o základních pravidlech  bezpečnosti  a  chování  v  domě  a  v jeho bezprostředním okolí. 2. Hlavní uzávěry vody, plynu, domovní elektrické rozvodny (pro výtahy a pro osvětlení domu) a rozvodné skříně do jednotlivých bytů jsou označeny. Manipulace s těmito zařízeními je povolena  pouze  oprávněným  osobám,  což neplatí v případě havárie či hrozícího rizika, kdy je každý povinen jednat tak, aby zabránil hrozícím škodám. 3. Vstup  na  střechu  domu,  je  dovolen  pouze  oprávněným osobám. 4.  Chodby   před   jednotlivými   byty   ve   všech   podlažích a schodiště musí být stále volně  průchodné. 5. V případě vzniku požáru je nutno okamžitě varovat ostatní osoby v domě (voláním „HOŘÍ“),  pokud je to možné, bezpečně opustit dům (pomoci osobám se sníženou pohyblivostí) a neprodleně přivolat hasiče (tel. číslo 150). Předtím je třeba stisknout tlačítko/černé kolečko uvnitř červené krabičky požární signalizace, umístěné na chodbě mezi byty v každém patře, která zabezpečí ventilaci otevřením oken a tím odvod kouře z domu.  Jestliže je to v silách osoby, která požár zjistila, je třeba okamžitě zahájit hašení požáru. 6. Nájemce je povinen používat výtah v souladu s pravidly vyvěšenými ve výtahu.   7. Při zjištění úniku plynu je nutno: a.  ihned zhasnout  všechny  plameny  (vypnout sporák, zhasnout svíčky, cigaretu apod.); b. otevřít všechna okna a dveře a důkladně vyvětrat; c. uzavřít  všechny  uzávěry  plynu  (sporák  nebo  hlavní uzávěr  plynu  v  bytové  jednotce  nebo   na  stoupačce; hlavní uzávěr plynu pro celou budovu je umístěn na fasádě budovy u vchodu  č.p. 779 – označen HUP); d. nepoužívat otevřený oheň (zápalky, zapalovač, svíčky); e. nepoužívat   elektrické   spotřebiče   a   nijak   s nimi nemanipulovat; f. nepoužívat elektrické zvonky u dveří a netelefonovat; g.  varovat ostatní osoby v domě, opustit dům, pomoci osobám se sníženou pohyblivostí; h. informovat pohotovostní službu dodavatele plynu (tel. číslo 1239) – telefonujte mimo dům  nebo mimo místo, kde plyn uniká). 8. Nádoby na odpadky jsou umístěny za vstupními dveřmi z vnitřní části domu. Nájemci není dovoleno ukládat jakýkoliv objemný recyklovatelný materiál (kartony, plasty, atd.) do popelnic ani kolem nich. Tímto by zabíral místo pro odpad ostatním nájemníkům. Popelnice jsou určeny pouze na odpad směsný, recyklační kontejnery jsou umístěny o ulici níže (Podlipného) či o ulici výše (Lindnerova). Jakýkoliv jiný objemný odpad  není dovoleno skladovat v prostorách kolem popelnic; tento si na vlastní náklady musí odvést nájemce sám. Jedinou přípustnou výjimkou jsou vánoční stromky, které lze odkládat vedle nádob na odpad na ulici v den jeho svozu. Dále je zakázáno odkládat vedle kontejnerů nepotřebné věci všeho druhu. 9. Nájemce nesmí v bytě ukládat toxické, výbušné nebo jinak nebezpečné látky a dopouštět se v bytě protiprávní činnosti. 10. Chov a držení psů v bytech podléhá obecně závazným právním předpisům a předpisům a vyhláškám Magistrátu města Prahy, kterými jsou majitelé psů povinni se řídit. Majitel je povinen odstranit znečištění, které jeho pes způsobí ve společných prostorách domu nebo na pozemku kolem budovy. 11.  Uživatel bytu je povinen dbát na to, aby se předcházelo výskytu hmyzu v jeho pronajatém bytě a rozšiřování hmyzu v domě. Výskyt hmyzu je povinen neprodleně oznámit majiteli k zajištění příslušného zásahu. V tomto případě jsou všichni uživatelé bytů,  kterých  se  případný  dezinfekční  nebo dezinsekční zásah týká, povinni na výzvu umožnit přístup do bytu. V opačném případě, bude-li nutný opakovaný zásah z důvodu nezpřístupnění některého bytu, budou náklady na marný zásah přeúčtovány tomuto nájemníkovi bytu. 12.  Ve všech společných prostorách domů je zakázáno kouřit.

VII. KAMEROVÝ SYSTÉM

1. V bytovém domě je umístěn kamerový systém, s jehož užíváním nájemce podepsáním nájemní smlouvy udělil souhlas. Účelem jeho provozování je ochrana majetku majitele bytového domu a nájemníků, prevence před vandalismem, zamezení vstupu nežádoucím osobám a ochrana života a zdraví. 2. Kamerový systém pořizuje záznam směrem ke vstupu do sklepního prostoru a směrem ke schránkám a vstupním prostorám. Záznam z kamerového systému je uchováván nejdéle 14 dní. 3. V případě, že nájemce či jakákoliv oprávněná osoba zjistí, že došlo k porušení obecně závazných ustanovení (např. zákony, předpisy, vyhlášky), ke škodě na majetku nebo porušení pravidel vyplývajících z Nájemní smlouvy či tohoto Domovního řádu, je tato osoba oprávněna obrátit se na majitele domu ohledně pomoci k dohledání okolností výše uvedeného porušení z kamerového systému, a to neprodleně, maximálně však do 3 dnů.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Domovní řád může být na základě vzniklých potřeb měněn nebo doplňován.